Produkty

W ścisłej zgodności z przepisami standardów jakości mogą być wyprodukowane skroplone gazy węglowodorowe o następujących gatunkach:

  • PBS — propan-butan stosowany do napędu samochodów; i PS — propan stosowany do napędu samochodów (jest przeznaczony do stosowania jako paliwo dla transportu samochodowego);
  • Mieszanina propanu-butanu techniczna — mieszanina propanu i butanu technicznych oraz BT — butan techniczny (przeznaczone są do stosowania jako paliwo do konsumpcji gospodarczo-bytowej i celów przemysłowych).

Dla eksportu możliwe są również dostawy gazu węglowodorowego skroplonego «przeznaczonego na eksport» używanego jako paliwo, a także mieszanin gazów przeznaczonych do konsumpcji gospodarczo-bytowej zgodnie z wymaganiami norm europejskich.

  • Sprzedaż produktów wewnątrz Republiki Białoruś z możliwością załadunku do cystern kolejowych i samochodowych.
  • Eksport skroplonego gazu węglowodorowego cysternami kolejowymi dla linii szerokotorowej, normalnej oraz transportem drogowym;
  • Wykonywanie dostaw zarówno wewnątrz Republiki Białoruś, jak i na eksport z możliwością załadunku do cystern kolejowych i samochodowych;
  • Ciecze łatwopalne. Obecnie rekonstrukcja kompleksu produkcyjnego już pozwala na przeładunek paliwa oleju napędowego na bazie terminala.

W przyszłości planuje się realizację również przeładunku ładunków sypkich (węgiel, żwir, itp.).

ПProdukcja gazów płynnych węglowodorowych (LPG) jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów światowego rynku energii. Gazy płynne węglowodorowe aktywnie wykorzystywane jako paliwa silnikowe do silników spalinowych samochodów, statków, maszyn rolniczych oraz w lotnictwie. Stacja napełniania gazów w rejonie Bzreslim posiada aprobowaną technologię mieszania i produkcji mieszanin i produkuje gaz skroplony spełniający wymagania norm europejskich. Pod kątem wskaźników fizyczno-chemicznych i eksploatacyjnych spełnia wymogi i kryteria zawarte w europejskiej normie PN-EN 589+A1:2012 «Paliwa do pojazdów samochodowych — LPG — Wymagania i metody badań».

Świadectwo jakości

Pod kątem wskaźników fizyczno-chemicznych i eksploatacyjnych spełnia wymogi i kryteria:

Lp. NAZWA WSKAŹNIKA NORMA WG PN-EN 589+A1:2012
1 Liczba oktanowa jako wynik metody silnikowej (MON), nie mniejsza niż 89,0
2 Całkowita zawartość dienów (włączając 1,3-butadien), Ułamek molowy wyrażony w procentach, nie większa niż 0,5
3 Obecność siarkowodoru Brak
4 Całkowita zawartość siarki (po odoryzowaniu), mg/kg, nie większa niż 50
5 Korozja miedzianej blaszki (1 godzina w temperaturze 40°C), klasa wg skali Klasa 1
6 Pozostałość po odparowaniu, mg/kg, nie większa niż 60
7 Nadciśnienie pary nasyconej w temperaturze 40°C, kPa, większe niż 1550
8 Zawartość wody Brak
9 Zapach Nieprzyjemny i charakterystyczny gdy stężenie w powietrzu wynosi 20 %

Frakcja butanu normalnego jest produkowana na instalacji frakcjonowania gazu i stanowi butan (nie mniej niż 98,6% dla wyższego gatunku, 97,5% dla gatunku A) z domieszkami małych ilości towarzyszących węglowodorów. Jest używana jako surowiec do uzyskania butadienu w produkcji kauczuku syntetycznego, do pirolizy, a także w innych celach. Frakcja butanu normalnego jest produktem mało niebezpiecznym i z punktu widzenia oddziaływania na organizm człowieka jest zakwalifikowana do 4. klasy zagrożenia wg GOST 12.1.007.

Świadectwo jakości

Pod kątem wskaźników fizyczno-chemicznych i eksploatacyjnych FBN spełnia następujące wymogi i kryteria:

Lp. NAZWA WSKAŹNIKA UNORMOWANA WARTOŚĆ WSKAŹNIKÓW, OKREŚLONYCH W TECHNICZNYCH NORMATYWNYCH AKTACH PRAWNYCH PODANIE TECHNICZNEGO NORMATYWNEGO AKTA PRAWNEGO OKREŚLAJĄCEGO METODĘ BADAŃ (NR POZYCJI)
1 Udział masowy składników, %
propan, nie więcej niż
izobutan
suma butylenów, nie większa niż
butan normalny, nie mniej niż
suma izopentanu i pentanu normalnego i wyższego, nie większa niż

1,0
nieunormowana
2,0
88,0
5,0
GOST 10679
2 Udział masowy siarkowodoru i siarki mierkaptanowej, %, nie większy niż 0,01 GOST 22985
3 Zawartość wolnej wody i alkaliów Brak TU 0272-026-00151638-99 pkt 5.2

Pod kątem wskaźników fizyczno-chemicznych i eksploatacyjnych FBN o gatunku A spełnia następujące wymogi i kryteria:

Lp. NAZWA WSKAŹNIKA UNORMOWANA WARTOŚĆ WSKAŹNIKÓW, OKREŚLONYCH W TECHNICZNYCH NORMATYWNYCH AKTACH PRAWNYCH PODANIE TECHNICZNEGO NORMATYWNEGO AKTA PRAWNEGO OKREŚLAJĄCEGO METODĘ BADAŃ (NR POZYCJI)
1 Udział masowy składników, %
propan, nie więcej niż
izobutan, nie więcej niż
suma butylenów, nie większa niż
butan normaln, nie więcej niż
suma izopentanu i pentanu normalnego i wyższego, nie większa niż
suma neopentanu, nie większa niż

0,5
2,0
2,0
96,0
1,0
1,5
GOST 10679
2 Udział masowy siarkowodoru i siarki merkaptanowej,%, 0,020 GOST 22985
3 Zawartość wolnej wody i alkaliów Brak ТTU 0272-170-05766801- pkt 5.4

Butan normalny stosowany jako gaz do użytku domowego i przemysłowego. W mieszaninie z propanem jest używany jako paliwo i jako bezdymne paliwo dla pojazdów. Jako rozpuszczalnik jest stosowany do deparafinizacji i odasfaltowania ropy naftowej, w procesach polimeryzacji estrów winylowych i do ekstrakcji tłuszczów, a także w celu uzyskania sadzy. W mieszaninie z tlenem — do cięcia metali. Rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych. W normalnych temperaturach — jest chemicznie obojętny. W temperaturach wysokich — spala się całkowicie, tworząc dwutlenek węgla i wodę. W połączeniu z powietrzem w określonych stężeniach tworzy mieszaniny wybuchowe.

Świadectwo jakości

Pod kątem wskaźników fizyczno-chemicznych i eksploatacyjnych spełnia wymogi i kryteria:

Lp. NAZWA WSKAŹNIKA UNORMOWANA WARTOŚĆ WSKAŹNIKÓW, OKREŚLONYCH W TECHNICZNYCH NORMATYWNYCH AKTACH PRAWNYCH PODANIE TECHNICZNEGO NORMATYWNEGO AKTA PRAWNEGO OKREŚLAJĄCEGO METODĘ BADAŃ (NR POZYCJI)
1 Udział masowy składników, %
propan, nie więcej niż
izobutan, nie więcej niż
suma butylenów i neopentanu (2,2-dimetylopropan), nie większa niż
butan normalny, nie mniej niż
suma węglowodorów C5 i wyższych, nie większa niż

0,3
0,9
1,4
98,6
0,4
GOST 10679
2 Udział masowy siarkowodoru i siarki merkaptanowej,%, 0,005 GOST 22985
3 Zawartość wolnej wody i alkaliów Brak GOST 20448

Izobutan to bezbarwny i bezwonny gaz, rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organicznych. Jest zawarty w kondensacie gazowym ropy naftowej i gazów. Produkt łatwopalny. Jest produktem krakingu katalitycznego i gydrokatalitycznego frakcji ropy naftowej. Główne zastosowanie izobutenu w przemyśle — jako surowiec do uzyskania izobutylenu z kolei będącego surowcem do otrzymywania kauczuku butylowego. Dzięki wysokiej liczbie oktanowej (100) izobutan jest stosowany jako składnik paliwa do silników spalinowych. Również izobutan często jest stosowany jako wypełniacz w aerozolach. Izobutan jest jest produktem mało niebezpiecznym i z punktu widzenia oddziaływania na organizm człowieka jest zakwalifikowana do 4. klasy zagrożenia wg GOST 12.1.007

Świadectwo jakości

Pod kątem wskaźników fizyczno-chemicznych i eksploatacyjnych spełnia wymogi i kryteria:

Lp. NAZWA WSKAŹNIKA UNORMOWANA WARTOŚĆ WSKAŹNIKÓW, OKREŚLONYCH W TECHNICZNYCH NORMATYWNYCH AKTACH PRAWNYCH PODANIE TECHNICZNEGO NORMATYWNEGO AKTA PRAWNEGO OKREŚLAJĄCEGO METODĘ BADAŃ (NR POZYCJI)
1 Udział masowy składników, %
suma metanu, etanu i etylenu
propan, nie więcej niż
izobutan, nie więcej niż
suma butylenów, nie większa niż
butan normalny, nie więcej niż
suma węglowodorów C5 i wyższych

nieunormowana
1,3
98,0
0,5
0,7
Brak
GOST 10679
2 Udział masowy siarkowodoru i siarki merkaptanowej,%, 0,005 GOST 22985
3 Zawartość wolnej wody i alkaliów Brak STO 05766480-004-2010

Skroplony gaz węglowodorowy o gatunku PBS (propan-butan stosowany do napędu samochodów) jest przeznaczony do transportu samochodowego jako paliwo silnikowe. Pod kątem wskaźników fizyczno-chemicznych i eksploatacyjnych spełnia wymogi i normy zawarte w STB 2262-2012 «Skroplone gazy węglowodorowe paliwowe. Warunki techniczne».

Świadectwo jakości

Pod kątem wskaźników fizyczno-chemicznych i eksploatacyjnych spełnia wymogi i kryteria:

Lp. NAZWA WSKAŹNIKA PODANIE TECHNICZNEGO NORMATYWNEGO AKTA PRAWNEGO OKREŚLAJĄCEGO WYMAGANIA STAWIANE PRODUKTOM (NR POZYCJI) PODANIE TECHNICZNEGO NORMATYWNEGO AKTA PRAWNEGO OKREŚLAJĄCEGO METODĘ BADAŃ (NR POZYCJI) UNORMOWANA WARTOŚĆ WSKAŹNIKÓW, OKREŚLONYCH W TECHNICZNYCH NORMATYWNYCH AKTACH PRAWNYCH
1 Liczba oktanowa jako wynik metody silnikowej (MON) STB 2262-2012 pkt 4.2 tab. 2 pkt 1 STB EN 589 nie mniej niż 89
2 Udział masowy składników, %
Suma metanu, etanu, etylenu

Suma propanu i propylenu

w tym propanu
Suma butanów i butylenów
Suma węglowodorów łańcuchowych nienasyconych
STB 2262-2012 pkt 4.2 tab. 2, pkt 2 STB 33012-2014
nieunormowana

nieunormowana

50±10
nieunormowana
nie więcej niż 6
3 Udział objętościowy płynnych pozostałości w temperaturze 20 °C STB 2262-2012 pkt 4.2 tab. 2, pkt 3 STB 2262-2012, wg pkt 8.2 nie więcej niż 1,6
4

Nadciśnienie pary nasyconej, MPa
w temperaturze:

  • — minus 20°С
  • — plus 45°С
STB 2262-2012 pkt 4.2 tab. 2, pkt 4 GOST 28656


nie mniej niż 0,07
nie więcej niż 1,6
5 Udział masowy siarkowodoru i siarki merkaptanowej,%,
w tym siarkowodoru
STB 2262-2012 pkt 4.2 tab. 2, pkt 5 GOST 22985
nie więcej niż 0,01
nie więcej niż 0,003
6 Zawartość wolnej wody i alkaliów STB 2262-2012 pkt 4.2 tab. 2, pkt 6 STB 2262-2012 wg pkt 8.2 brak
Wniosek dla konsumentów
Informacje ogólne
Cena za jedną tonę w dolarach amerykańskich (USD)
Pozostałe informacje
 * — wymagane pola